W ubiegłym tygodniu NASA wykonała w końcu krok przybliżający wysłanie sondy do Plutona po uprzedniej rezygnacji i powrocie do tego projektu. Do dalszych rozważań przyjęto dwie koncepcje misji do Plutona i Pasa Kuipera. Mimo że budżet finansowy Agencji na rok 2002 nie przewiduje środków na budowę sondy do Plutona, NASA oceniła te dwie koncepcje jako najlepsze z pięciu nadesłanych propozycji i nagrodzi zespoły kwotą 450 tys. USD w celu dopracowania szczegółowych planów misji w ciągu trzech miesięcy.

Jedną z rozważanych propozycji jest sonda Outer Solar System Explorer (POSSE), którą zamierza zbudować firma Lockheed Martin pod kierunkiem Jet Propulsion Laboratory (JPL) i nadzorem Larry’ego Esposito (University of Colorado). Esposito podkreśla, że sonda zostanie zbudowana na podstawie planów sondy Stardust, ale zostanie przystosowana do wydłużonego okresu eksploatacji – kamera i inne instrumenty nie będą miały części ruchomych. Po przelocie obok Plutona i Charona planuje się, że sonda odwiedzi kilka obiektów Pasa Kuipera.

Drugą proponowaną misją jest projekt pod książkową nazwą Nowe Horyzonty: Światło na kresach (ang. New Horizons: Shedding Light on Frontier Worlds). Sondę mogłaby zbudować Ball Aerospace Corp. pod kierunkiem Applied Physics Laboratory (APL) of Johns Hopkins University i nadzorem S.Alana Sterna (Southwest Research Institute). Tak jak sonda POSSE, Nowe Horyzonty będzie miała na swoim pokładzie zestaw kamer i spektrometrów. W obu misjach przewiduje się również przeprowadzenie eksperymentów radioastronomicznych.

Jeśli jedna z rozważanych misji uzyska aprobatę i otrzyma wystarczające środki finansowe, to sonda powinna zostać przygotowana do wystrzelenia w Kosmos już w roku 2004, tak aby dotrzeć do Plutona w roku 2020.

Autor

Jan Lemiech