Najczęściej spotykane układy zaćmieniowe, których krzywe jasności charakteryzują się dwoma minimami jasności; oznaczane symbolem EA. Głębsze z dwóch minimów na wykresie jasności takich obiektów nazywamy minimum głównym, płytsze wtórnym. Poza minimami jasność układu pozostaje prawie niezmienna. Okresy zawierają się w bardzo szerokich granicach, od 1 doby do kilku tysięcy dni, chociaż zdecydowana większość ma okresy od 0,2 do 10 dni.

Autor

Karol Langner