Warstwa atmosfery Ziemi znajdująca się najbliżej powierzchni Ziemi. W troposferze znajduje się około 80% masy całej atmosfery Ziemi i prawie cała zawartość pary wodnej. W niej zachodzą procesy kształtujące pogodę i decydujące o klimacie.

Temperatura powietrza w troposferze spada o 0,6oC na każde 100 m wysokości. Na wysokości 11 km, temperatura wynosi około -55oC.

Troposfera jest różnej grubości w różnych częściach globu ziemskiego – największą grubość, około 17 km, ma w strefie międzyzwrotnikowej, najmniejszą zaś nad biegunami (około 6-8 km). Takie zróżnicowanie grubości wynika z nierównomiernego nagrzewania się powierzchni i różnych wartościach siły odśrodkowej na różnych szerokościach geograficznych.

Troposferę otacza cienka warstwa o jednakowej temperaturze w przekroju pionowym. Warstwę tę nazwano tropopauzą – rozdziela ona troposferę od następnej warstwy atmosfery, czyli stratosfery.

Autor

Karol Langner