Wczoraj w Centrum Astronomicznym w Warszawie odbył się Zjazd Stowarzyszenia Klub Astronomiczny “Almukantarat“. Członkowie dyskutowali na temat działalności Klubu w ciągu ostatnich dwóch lat i wybrali nowe władze.

Nowym Prezesem Klubu został Piotr Fita, student fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, pracujący w Klubie od 1994 roku. Oprócz Prezesa wybrano także pozostałe władze: Radę Klubu, jej Prezydium i Komisję Rewizyjną. Zjazd dokonał kilku zmian w Statucie Klubu oraz udzielił absolutorium ustępującym władzom.

Zjazd Klubu jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Zwoływany jest raz na dwa lata. Do jego kompetencji należy między innymi: udzielanie absolutorium ustępującym władzom, wybieranie nowych, dokonywania zmian w Statucie i dyskusja nad przyszłą działalnością organizacji.

Almukantarat” działa jako osoba prawna od 1995 roku. Liczy obecnie 37 członków, miłośników astronomii, osób które przez wiele lat aktywnie uczestniczyły w organizacji imprez klubowych.

W okresie pomiędzy Zjazdami władzę sprawuje siedmioosobowa Rada Klubu i jej trzyosobowe Prezydium. Organem kontroli wewnętrznej jest trzyosobowa Komisja Rewizyjna Klubu.

Swoją działalność Klub kieruje głównie do młodych ludzi, których hobby jest astronomia. Organizuje obozy, zimowiska i seminaria. Uczestniczy również aktywnie w popularyzowaniu astronomii biorąc udział w festiwalach nauki oraz piknikach. Członkowie i sympatycy Klubu redagują internetowy portal AstroNet.

Autor

Michał Matraszek